หลักสูตร & ชำระเงิน

หลักสูตร โรงเรียนสอนขับรถบอสไดร์ฟวิ่ง

หลักสูตรการอบรมขับรถจักรยานยนต์เพื่อสอบใบขับขี่

ภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย

     1. ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฏหมายว่าด้วยรถยนต์และกฏหมายที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

     2. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการขับขี่ มารยาทและหลักพื้นฐานการขับขี่ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

     3. ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมรถไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง


ภาคปฎิบัติ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ประกอบด้วย

     1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง

     2. การฝึกหัดขับขี่ตามท่าฝึกต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงหลักสูตรการเรียนขับรถยนต์เพื่อสอบใบขับขี่

ภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย

     1. ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฏหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

     2. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ และสาเหตุการป้องกันอุบัติเหตุไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

     3. ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และแนะนำอุปกรณ์ควบคุมภายในรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง


ภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ประกอบด้วย

     1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

     2. การฝึกหัดขับรถในท่าฝึกต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง

     3. การฝึกหัดขับรถยนต์นอกสถานที่ตามสภาพถนนจริงไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

ชำระเงิน โรงเรียนสอนขับรถบอสไดร์ฟวิ่ง

ชื่อบัญชี : บอสไดร์ฟวิ่ง

เลขที่บัญชี : 123-555-8999-9
สาขา :
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี : บอสไดร์ฟวิ่ง

เลขที่บัญชี : 224-236248-9
สาขา :
ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน